Competenţa Comisiei Electorale Centrale

Competenţa şi atribuţiile Comisiei Electorale Centrale sînt reglementate de Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, precum şi de actele normative emise de Comisie.

Comisia Electorală Centrală este organ de stat constituit pentru realizarea politicii electorale, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

Atribuţiile generale ale Comisiei Electorale Centrale în calitate de organ specializat în domeniul electoral:

a) studiază modalitatea organizării şi desfăşurării alegerilor cu scopul de a perfecţiona legislaţia şi procedurile electorale;

b) înaintează Guvernului  şi Parlamentului propuneri cu privire la oportunitatea operării unor modificări în legislaţia electorală;

c) elaborează regulamente şi instrucţiuni menite să  perfecţioneze procedurile electorale;

d) asigură întocmirea şi verificarea listelor electorale, colaborînd în acest scop cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, cu misiunile diplomatice şi oficiile consulare;

e) ţine şi gestionează Registrul funcţionarilor electorali care pot fi desemnaţi în consiliile electorale de circumscripţie şi în birourile electorale ale secţiilor de votare, inclusiv în cele din străinătate;

f) constituie consilii electorale de circumscripţie şi birouri electorale ale secţiilor de votare la desfăşurarea alegerilor parţiale ale consiliilor locale sau alegerilor pentru funcţia de primar;

g) conlucrează, în  procesul de organizare şi desfăşurare  a alegerilor cu:

   - Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, la asigurarea evidenţei alegătorilor, inclusiv a celor aflaţi peste hotarele ţării, în temeiul Registrului de stat al alegătorilor, format în baza Registrului de stat al populaţiei;    

    - autorităţile administraţiei publice locale, în problemele selectării cadrelor calificate antrenate în activitatea organelor electorale, ale asigurării localurilor secţiilor de votare cu cabine, urne de vot, computere şi alte mijloace tehnico-materiale;

    - Ministerul Afacerilor Interne, la asigurarea pazei secţiilor de votare şi a materialelor electorale;
    - întreprinderile şi instituţiile de stat, la  încheierea contractelor pentru servicii de tipărire a buletinelor de vot  şi de aprovizionare cu echipament;

    - mijloacele de informare în masă şi asociaţiile obşteşti, la organizarea  manifestărilor ce ţin de educaţia civică a alegătorului şi informarea populaţiei asupra desfăşurării procesului electoral;

    - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunile diplomatice şi oficiile consulare, la constituirea secţiilor de votare pentru cetăţenii aflaţi în străinătate;

h) analizează structura circumscripţiilor electorale din punctul de vedere al organizării administrativ-teritoriale a republicii;

i) implementează programe de educaţie civică;

j) pregăteşte programe de informare a alegătorilor  în perioada electorală;

k) oferă mijloacelor de informare în masă informaţii cu privire la desfăşurarea alegerilor şi la practica administrativă utilizată în acest sens;

l) prezintă anual rapoarte Parlamentului şi, la cerere, Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului;

m) oferă spre dezbatere mijloacelor de informare în masă şi publicului chestiuni electorale;

n) stabileşte contacte cu  partidele, cu alte organizaţii social-politice şi neguvernamentale care au dreptul de a desemna candidaţi  pentru funcţii publice, asigurîndu-le participarea plenară la procesul electoral;

o) acordă consultaţii asociaţiilor obşteşti interesate să desfăşoare în cadrul alegerilor activităţi ce ţin de educaţia civică;

p) organizează, la solicitarea partidelor politice sau a altor organizaţii social-politice, cursuri de instruire şi seminare pentru persoanele care vor lua parte la procesul electoral în calitate de membri ai consiliilor electorale de circumscripţie şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, în calitate de reprezentanţi ai partidelor şi ai altor organizaţii social-politice, ai blocurilor electorale în organele electorale sau ai potenţialilor candidaţi,  în calitate de funcţionari ai  aparatului consiliilor electorale, de membri ai grupului de iniţiativă;

q) analizează fraudele electorale, inclusiv cele presupuse, din alegerile trecute, curente sau viitoare şi ia măsuri pentru prevenirea lor; informează autorităţile publice despre necesitatea soluţionării unor chestiuni, în conformitate cu legislaţia electorală;

r) organizează consultări prealabile cu partidele, cu alte organizaţii social-politice, cu blocurile electorale, precum şi cu reprezentanţii mass-media şi asigură semnarea de către aceştia a Codului de conduită pînă la începerea campaniei electorale;

s) ţine Registrul de stat al alegătorilor şi exercită controlul asupra actualizării acestuia;

t) iniţiază procedura de validare a mandatului de deputat în Parlament, în cazul apariţiei vacanţei la funcţia de deputat, conform procedurii stabilite de prezentul cod, și asigură, după caz, organizarea alegerilor parțiale pentru funcția de deputat în Parlament în condițiile prezentului cod;

u) ridică mandatul de consilier local, în caz de incompatibilitate a funcţiei şi în caz de demisie (la cerere), în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatului de consilier, aprobat prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale;

v) declară vacant mandatul de consilier, în caz de deces, în conformitate cu Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatului de consilier, aprobat prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

 

Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale în calitate de organ independent de supraveghere şi control privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale:

a) elaborează şi emite actele normative necesare pentru aplicarea şi respectarea legislaţiei cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;

b) elaborează documente cu caracter de îndrumare (formulare, ghiduri, norme metodologice) în scopul asistenţei activităţii financiare şi al instruirii partidelor politice şi a concurenţilor electorali în privinţa drepturilor, obligaţiilor şi responsabilităţilor acestora în procesul de administrare a finanţelor;

c) colectează şi sistematizează rapoartele anuale privind gestiunea financiară a partidelor politice, rapoartele privind auditul partidelor politice şi rapoartele privind finanţarea campaniilor electorale prezentate de concurenţii electorali;

d) asigură publicarea pe pagina sa oficială a informaţiilor şi rapoartelor anuale privind gestiunea financiară a partidelor politice, precum şi a rapoartelor privind finanţarea campaniilor electorale;

e) examinează sesizările şi contestaţiile privind încălcarea legislaţiei cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;

f) constată contravenţii şi încheie procese-verbale cu privire la contravenţiile ce vizează neprezentarea în termen ori prezentarea neconformă a rapoartelor financiare ale partidelor politice, ale altor organizaţii social-politice sau concurenţi electorali;

g) aplică sau solicită aplicarea sancţiunilor, prevăzute de prezentul cod şi de Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, pentru încălcarea legislaţiei cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, sesizează organele competente privind încălcările ce sînt pasibile de răspundere contravenţională, penală sau privind încălcarea legislaţiei fiscale;

h) cooperează şi acordă asistenţă informaţională la elaborarea unor studii independente de monitorizare a finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;

i) studiază şi monitorizează aplicarea legislaţiei cu privire la  finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, înaintează Parlamentului şi Guvernului propuneri privind modificarea cadrului legislativ cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;

j) dispune de drept de acces la informaţiile deţinute de autorităţile publice de toate nivelurile şi la registrele de stat, inclusiv la date cu caracter personal, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal;

k) exercită alte atribuţii de supraveghere şi control  al respectării legislaţiei cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice.

 

Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală: 

a) coordonează activitatea tuturor organelor electorale în vederea pregătirii şi desfăşurării alegerilor în condiţiile prezentului cod; 

b) supraveghează executarea prevederilor prezentului cod şi ale altor legi care conţin dispoziţii referitoare la desfăşurarea alegerilor; 

c) constituie circumscripţiile electorale şi consiliile electorale de circumscripţie şi supraveghează activitatea acestor consilii; 

d) în baza datelor prezentate de Ministerul Justiţiei, publică lista partidelor şi altor organizaţii social-politice care au dreptul de a participa la alegeri, înregistrează candidaţii şi persoanele de încredere ale acestora în cazul alegerilor parlamentare și prezidențiale;

e) distribuie mijloacele financiare prevăzute pentru desfăşurarea alegerilor; verifică asigurarea consiliilor şi birourilor electorale cu localuri, cu mijloace de transport şi de telecomunicaţie, examinează alte chestiuni ce ţin de asigurarea tehnico-materială a alegerilor; 

f) stabileşte modelul buletinelor de vot, al listei electorale de bază, al listei suplimentare şi al celei pentru votarea la locul aflării, al proceselor-verbale ale şedinţelor consiliilor şi birourilor electorale, al declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate a candidaţilor şi al altor acte ce ţin de desfăşurarea alegerilor, precum şi modelul urnelor de vot şi cel al ştampilelor consiliilor şi birourilor electorale; 

g) examinează comunicările autorităţilor publice în probleme ce ţin de pregătirea şi desfăşurarea alegerilor; 

h) soluţionează chestiuni privind modul de participare la alegeri a cetăţenilor care în ziua votării se află în afara teritoriului ţării; 

i) asigură monitorizarea respectării principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în campania electorală pentru alegeri parlamentare şi pentru alegeri locale;

j) face bilanţul alegerilor în întreaga ţară şi, după caz, prezintă Curţii Constituţionale raportul cu privire la rezultatele alegerilor; 

k) emite hotărîri referitoare la activitatea consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare, la procedurile electorale, la modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi la chestiunile tehnico-administrative; 

l) asigură instruirea funcţionarilor electorali şi oferă alegătorilor informaţii electorale prin intermediul mass-media şi oricînd la cerere; 

m) examinează cererile şi contestaţiile asupra hotărîrilor şi acţiunilor consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare, adoptă hotărîri executorii pe marginea lor; 

n) decide degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a membrilor consiliilor electorale pe perioada activităţii lor în componenţa acestora, determină numărul de membri ai birourilor electorale care pot fi degrevaţi şi termenul pentru care sînt degrevaţi; 

o) asigură efectuarea celui de al doilea tur de scrutin, a votării repetate, a alegerilor anticipate, noi şi parţiale, în condiţiile prezentului cod; 

p) adună informaţii privind prezentarea alegătorilor la votare, face totalurile preliminare ale alegerilor şi aduce la cunoştinţă publică rezultatele finale; 

q) aplică sancţiunile prevăzute de prezentul cod pentru încălcarea legislaţiei electorale şi a celei cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.