Subdiviziuni ale aparatului

Misiunea Direcţiei management alegeri constă în asigurarea bunei funcţionări a Comisiei prin administrarea eficientă şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management electoral.

Funcţiile Direcţiei:

În vederea realizării misiunii sale, Direcţia exercită următoarele funcţii:

 1. îmbunătăţirea cadrului normativ privind procedurile electorale;
 2. planificarea şi realizarea acţiunilor preelectorale;
 3. controlul, monitorizarea şi evaluarea procesului electoral;
 4. planificarea şi realizarea acţiunilor postelectorale;
 5. instruirea subiecţilor implicaţi în procesul electoral.

Misiunea Direcţiei tehnologii informaţionale şi gestionarea listelor electorale reprezintă administrarea procesului de elaborare, implementare şi menţinere a tehnologiilor informaţionale în cadrul Comisiei, precum şi administrarea listelor electorale.

 

Funcţiile Direcţiei:

În vederea realizării misiunii sale, Direcţia exercită următoarele funcţii:

 1. asigurarea implementării noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în domeniul electoral;
 2. gestionarea şi îmbunătăţirea aplicării sistemelor informaţionale automatizate;
 3. monitorizarea procesului de elaborare şi actualizare a listelor electorale;
 4. asigurarea dezvoltării, menţinerii aplicaţiilor informaţionale şi administrării reţelelor informaţionale;
 5. acordarea asistenţei informaţionale, metodologice şi consultative.

 

Misiunea Direcţiei analiză şi documentare constă în realizarea studiilor de analiză şi documentare în domeniul electoral, organizarea şi coordonarea lucrărilor de secretariat în cadrul Comisiei.

Funcţiile Direcţiei:

În vederea realizării misiunii sale, Direcţia exercită următoarele funcţii:

 1. realizarea studiilor de analiză şi documentare;
 2. organizarea şedinţelor Comisiei;
 3. organizarea şi coordonarea lucrărilor de secretariat în cadrul Comisiei;
 4. gestionarea arhivei Comisiei.

 

 

Misiunea Direcţiei juridice constă în asigurarea juridică a activităţii Comisiei şi respectarea uniformă a legislaţiei.

Funcţiile Direcţiei:

În vederea realizării misiunii sale, Direcţia exercită următoarele funcţii:

 1. elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative şi legislative de către Comisie;
 2. asigurarea aplicării uniforme a legislaţiei electorale şi a procedurilor electorale;
 3. reprezentarea Comisiei în procesele aflate pe rol în instanţele de judecată;
 4. instruirea subiecţilor implicaţi în procesul electoral cu tematici din domeniul legislaţiei electorale;
 5. asigurarea legalităţii procedurilor interne din cadrul Comisiei.

Misiunea Direcţiei financiar-economice constă în eficientizarea activităţii Comisiei prin  gestionarea resurselor financiare alocate din bugetul de stat pentru activitatea Comisiei precum şi prin implementarea politicilor în domeniul economic-financiar în vederea organizării alegerilor şi referendumurilor.

Funcţiile Direcţiei

În vederea realizării misiunii sale, Direcţia exercită următoarele funcţii:

 1. planificarea financiară a activităţii Comisiei;
 2. executarea bugetului Comisiei şi monitorizarea executării lui;
 3. evidenţa contabilă a mijloacelor financiare şi corectitudinii utilizării lor;
 4. evaluarea şi raportarea financiară;
 5. acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice funcţionarilor subdiviziunilor din cadrul Aparatului Comisiei, precum şi funcţionarilor electorali din cadrul birourilor şi consiliilor electorale;
 6. elaborarea materialelor metodologice în domeniul de competenţă. 

Misiunea Direcției supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale este de a contribui la realizarea atribuțiilor Comisiei privind monitorizarea, analiza, verificarea și controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, în conformitate cu legislația în vigoare și standardele internaționale în materie. 

Funcţiile Direcţiei:

În vederea realizării misiunii sale, Direcţia exercită următoarele funcţii:

a) monitorizarea aplicării uniforme a prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;
b) administrarea procesului de colectare, sistematizare, analizare, verificare, publicare și arhivare a rapoartelor  privind gestiunea financiară a partidelor politice și a celor privind finanțarea grupurilor de inițiativă și a campaniilor electorale;
c) participarea la examinarea și soluționarea sesizărilor și contestațiilor privind încălcarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice şi a campaniilor electorale;
d) coordonarea procesului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și a procesului de documentare și soluționare a încălcărilor;
e) acordarea asistenței informaționale, metodologice, tehnice și instructive, în limitele competenței;
f) asistarea Comisiei în procesele aflate pe rol în instanțele de judecată referitoare la domeniul de competență;
g) gestionarea și dezvoltarea modulului SSI „Control Financiar” (împreună cu Direcția tehnologii informaționale şi gestionare a listelor electorale).
 

Misiunea de bază a Direcţiei comunicare, relaţii publice şi mass-media  este de a asigura comunicarea eficientă a Comisiei cu publicul larg, reprezentanţii societăţii civile şi cu mijloacele de informare în masă, în vederea informării operative, veridice şi complete a societăţii despre activitatea autorităţii.

Funcţiile Direcţiei

În vederea realizării misiunii sale, Direcţia exercită următoarele funcţii:

 1. asigurarea transparenţei activităţii Comisiei, prin informarea activă a societăţii privind domeniile de activitate ale instituţiei, rezultatele alegerilor, iniţiativele lansate, precum şi alte activităţi desfăşurate de instituţie;
 2. informarea şi comunicarea cu mijloacele de informare în masă, precum şi facilitarea interacţiunii dintre reprezentanţii mijloacelor de informare în masă şi preşedintele Comisiei;
 3. educaţia civică a cetăţenilor în domeniul electoral;
 4. stabilirea, dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor externe cu instituţiile omoloage, parteneri de dezvoltare şi organizaţii guvernamentale internaţionale. 

Misiunea Serviciului resurse umane este de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale Comisiei prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane.

 

Funcţiile Serviciului resurse umane:

1. administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării a procedurilor de personal privind:

proiectarea şi organizarea funcţiilor / posturilor; 

asigurarea necesarului de personal;

dezvoltarea profesională a personalului;

2. acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice;      

3. evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personal.


Misiunea Serviciului auditului intern este de a realiza  activitatea de audit intern, prin oferirea opiniilor şi recomandărilor, în urma evaluării eficienţei şi eficacităţii managementului financiar şi controlului, care cuprinde în sistem  toate procesele din cadrul Comisiei, inclusiv procesele  de  planificare, executare, management  al riscurilor, control, monitorizare şi raportare.

Scopul auditului intern în structura Comisiei este de a contribui la asigurarea unei  mai bune administrări financiare şi ale activităţilor principale şi primirea unei plusvalori (efect adăugător), prin  evaluarea proceselor, riscurilor  şi controlului  îndeplinirii şi obţinerea, în rezultatul acestor acţiuni, a  informaţiei  obiective despre starea lucrurilor spre a oferi conducerii o asigurare rezonabilă privind regularitatea legală şi eficacitatea proceselor de administrare, cît şi a recomandărilor privind îmbunătăţirea acestora.


Serviciul achiziții publice și logistică