Modul de petiţionare

1) Petiția și modalitatea depunerii acesteia la Comisia Electorală Centrală

În conformitate cu prevederile Codului administrativ nr. 116/2018,  prin petiție se înțelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică.

Prin cerere se solicită emiterea unui act administrativ individual sau efectuarea unei operaţiuni administrative.

Prin sesizare se informează autoritatea publică cu privire la o problemă de interes personal sau public.

Prin propunere se urmăreşte realizarea de către autoritatea publică a unor acţiuni de interes public.

 

2) Petiția poate fi depusă:

a) electronic, la adresa de e-mail:  info@cec.md

b) prin poştă la adresa: mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, MD 2012

c) prin depunere directă în anticamera Comisiei Electorale Centrale, et. 2, bir. 201

d) prin depunere în cutia poştală la intrarea în sediul Comisiei


3) Cerinţe faţă de petiţie:

Potrivit art. 75 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, petiţia conţine următoarele elemente:

a) numele şi prenumele sau denumirea (în cazul persoanei juridice) a petiţionarului;

b) domiciliul sau sediul petiţionarului şi adresa de poştă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;

c) denumirea autorităţii publice;

d) obiectul petiţiei şi motivarea acesteia;

e) semnătura petiţionarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiţiei transmise în formă electronică – semnătura electronică/semnătura electronică avansată sau cea calificată.

 

Notă: petiționarul poate indica un număr de telefon, pentru a eficientiza comunicarea și rezultatul examinării petiției


4) Sancțiuni pentru lipsa elementelor petiției:

 

- Petițiile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poștale sau electronice a petiționarului nu se examinează.

- Dacă petiţia nu corespunde cerinţelor prevăzute la art. 75 alin. (1) lit. c)–e) din Codul administrativ, solicitantului i se indică asupra neajunsurilor şi i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiționarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiția nu se examinează. 

- Petiția transmisă în formă electronică trebuie să corespundă cerințelor legale stabilite pentru un document electronic. Dacă nu corespunde cerințelor, solicitantului i se indică asupra neajunsurilor şi i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiționarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiția nu se examinează. 

 

- Dacă petiția ține de competența altei autorități publice, originalul petiției se expediază autorității publice competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care petiționarul este informat.

- Dacă după expedierea răspunsului se depune o nouă petiție de același petiționar, cu același obiect, aceasta nu se examinează şi se conexează la dosarul inițial.

- Petițiile se examinează în termen de 30 de zile, iar din motive justificate legate de complexitatea obiectului procedurii administrative, termenul general poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

- În mod excepțional, când în procedura administrativă se înregistrează cazuri de complexitate deosebită și necesită timp pentru prelucrarea documentelor, autoritatea publică poate stabili un termen mai mare pentru finalizarea procedurii administrative, care nu va depăși 90 de zile.

- Petiționarul poate modifica petiţia iniţială sau petiţiile depuse cu excepţia obiectului ei. În acest caz, termenul de examinare a petiției nu se modifică. În cazul modificării obiectului petiţiei, aceasta este considerată o petiţie nouă.

Pentru mai multe informații privind modul de depunere și examinare a petițiilor, vă recomandăm să consultați:

- Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;

- Legea nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere

 

Notă: În conformitate cu art. 76 alin. (3) și (4) din Codul administrativ nr. 116/2018:

„(3) Autoritatea publică sau persoana oficială are dreptul să nu examineze în fond petițiile ce conțin un limbaj necenzurat (obscen – n.n.) sau ofensator, amenințări la securitatea națională, la ordinea publică, la viața și sănătatea persoanei oficiale, precum și a membrilor familiei acesteia.

(4) Petițiile care conțin amenințări la securitatea națională, la ordinea publică, la viața și sănătatea persoanei oficiale sau a membrilor familiei acesteia, precum și amenințări la adresa altor autorități și/sau a altor persoane oficiale sau grupuri de persoane, se remit organului de drept competent”.